Ctegory Name

PrePrint No. RIKEN-NC-NP-170
Author Names Yuma Kikuchi, Kazuyuki Ogata, Yuki Kubota, Masaki Sasano, Tomohiro Uesaka
Title Determination of a dineutron correlation in Borromean nuclei via a quasi-free knockout ($p,pn$) reaction
arXiv arXiv: 1603.03858  (org)
SPIRES
Files
Journal
Submitted Date 2016.08

Edit